background image

Privacy Policy mpiece.com

 

 • Inleiding

Mpiece Nederland B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van de bezoekers van haar website, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Mpiece Nederland heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Mpiece Nederland behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Mpiece Nederland u inzicht hoe Mpiece Nederland in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 1. Wie zijn wij

Mpiece Nederland is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. 

Onderaan tref je de contactgegevens van Mpiece Nederland aan.

Als we het over Mpiece Nederland hebben dan hebben we het over de juridische entiteit Mpiece Nederland B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53361199.

Mpiece Nederland schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Mpiece Nederland blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Mpiece Nederland contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.     

1. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks onze website bent binnen gekomen, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

2. Cookies

Mpiece Nederland maakt geen gebruik van cookies. Wel maken wij gebruik van webstatistieken, hierbij zijn van uw IP-adres de laatste twee octetten geanonimiseerd. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan passen op de voorkeuren van onze bezoekers.

3. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: 

 • Als u Mpiece Nederland toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Mpiece Nederland rust; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Mpiece Nederland is opgedragen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mpiece Nederland of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

4. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. 

Mpiece Nederland gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Mpiece Nederland en van derden. 
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten. 
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. 
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers van Mpiece Nederland
 • Deel te nemen aan een sociale-media-activiteit (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken) of u via jouw social media account aan te melden
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Mpiece Nederland kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Mpiece Nederland, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. 

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Jouw motivatie
 • Eventuele referenties
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer.

 

Indien u voor Mpiece Nederland of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Mpiece Nederland onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning - deze worden niet langer dan 4 weken bewaard en vernietigd.
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

 

6. Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Mpiece Nederland een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

 

7. Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.

Wij wijzen je erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op het door jou verstrekte of geüploade cv. Denk dan vooral aan je BSN, gegevens over je afkomst of gezondheid of gegevens over je strafrechtelijk verleden. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door jou op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. Mpiece Nederland zorgt er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en jouw instellingen ten behoeve van onze site, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Mpiece Nederland, bijvoorbeeld over jouw online activiteiten en sociale media profielen.

 

8. Derden 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met service providers, zakenpartners (zoals klanten, opdrachtgevers) en andere derde partijen (zoals belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving. Soms biedt Mpiece Nederland een dienst aan in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Indien jouw goedkeuring wettelijk is vereist of Mpiece Nederland de mening is toegedaan dat jouw goedkeuring gepast is, zal Mpiece Nederland altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zal Mpiece Nederland persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacystatement en/of indien dit wettelijk is vereist. Ingeval Mpiece Nederland (een deel van) haar bedrijf verkoopt, kan deze overdracht ook de overdracht van jouw aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Mpiece Nederland kan jouw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van Mpiece Nederland door een cloudservice provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Mpiece Nederland heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Mpiece Nederland heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

9. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via operations@nl.mpiece.com dan wel per brief Postbus 410, 8200 AK Lelystad verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. 

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. 

[Mocht u beschikken over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.]

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via operations@nl.mpiece.com dan wel per telefoon +31 (0) 30 32 00 037 dan wel per brief op Postbus 410, 8200 AK Lelystad indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via operations@nl.mpiece.com dan wel per telefoon +31 (0) 30 32 00 037. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via operations@nl.mpiece.com dan wel per telefoon +31 (0) 30 32 00 037 dan wel per brief op Postbus 410, 8200 AK Lelystad verzoeken al uw gegevens te verwijderen. 

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Aanspreekpunt gegevensbescherming 

Mpiece Nederland heeft een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: Mevrouw D.Vermeulen bereikbaar via operations@nl.mpiece.com 

 

11. Beveiliging

Mpiece Nederland doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Mpiece Nederland met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

12. Bewaartermijn

Mpiece Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Mpiece Nederland, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via operations@nl.mpiece.com of Postbus 410, 8200 AK Lelystad. U kunt onze klachtenafdeling ook telefonisch bereiken via telefoonnummer +31 (0) 30 32 00 037.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Mpiece Nederland van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

14. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via admin@mpiece.com.

 

15. Wijzigingen

Mpiece Nederland behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Mpiece Nederland en een betrokkene. De tekst van dit privacystatement is van maart 2018. Eventuele nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd.

 

16. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Nieuwste banen


Meer banen »

Contact

Mpiece Nederland b.v.
Directeur: Jan Vermeulen
Postbus 410
8200AK Lelystad
Flevoland
Nederland

Tel. +31 30 320 00 37
Fax. +31 320 3000 28

logo mpiece

Contactformulier »


© 2012 - 2018 Mpiece